Academic staff list of Division of Mathematics and Physics

To introduction to division As of September. 1, 2018

Department of Mathematics

Research Areas Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Algebra ISHIKAWA Masao HASHIMOTO Mitsuyasu YOSHINO Yuji TANAKA Katsumi SUZUKI Takeshi ISHIKAWA Yoshihiro
Geometry KIYOHARA Kazuyoshi TORII Takeshi FUJIMORI Shoichi MONDEN Naoyuki
Analysis UEHARA Takato OSHITA Yoshihito
Discrete Mathematics MORIMOTO Masaharu
▲ page top

Department of Physics

Research Areas Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Quantum Structural Physics in Correlated Matter NOGAMI Yoshio KONDO Ryusuke
Quantum Physics in Correlated Matter MINO Michinobu
Physics in Advanced Functional Materials IKEDA Naoshi KAMBE Takashi MATSUSHIMA Yasushi
Materials Physics in Extreme Environments KOBAYASHI Tatsuo INADA Yoshihiko ARAKI Shingo AKIBA Kazuto
Low Temperature Condensed Matter Physics ZHENG Guo-qing KAWASAKI Shinji MATANO Kazuaki
Physics of Condensed Matter OKADA Kozo NISHIYAMA Yoshihiro
Astroparticle Physics ISHINO Hirokazu SAKUDA Makoto
High Energy Physics KOSHIO Yusuke
▲ page top

Department of Cooperative Course

Research Areas Guest Professor Guest Associate Professor Guest Senior Assistant Professor Guest Assistant Professor
Advance Synchrotron Radiation Physics ISHII Kenji TAMENORI Yusuke MIZUMAKI Masaichiro SATO Masugu
▲ page top