Academic staff list of Division of Mathematics and Physics

To introduction to division
As of September. 1, 2018

Department of Mathematics

Research Areas Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Algebra ISHIKAWA Masao
HASHIMOTO Mitsuyasu
YOSHINO Yuji
TANAKA Katsumi
SUZUKI Takeshi ISHIKAWA Yoshihiro
Geometry KIYOHARA Kazuyoshi
TORII Takeshi
FUJIMORI Shoichi
MONDEN Naoyuki
Analysis UEHARA Takato
OSHITA Yoshihito
Discrete Mathematics MORIMOTO Masaharu

▲ page top

Department of Physics

Research Areas Professor Associate Professor Senior Assistant Professor Assistant Professor
Quantum Structural Physics in Correlated Matter NOGAMI Yoshio KONDO Ryusuke
Quantum Physics in Correlated Matter MINO Michinobu
Physics in Advanced Functional Materials IKEDA Naoshi KAMBE Takashi MATSUSHIMA Yasushi
Materials Physics in Extreme Environments KOBAYASHI Tatsuo
INADA Yoshihiko
ARAKI Shingo AKIBA Kazuto
Low Temperature Condensed Matter Physics ZHENG Guo-qing KAWASAKI Shinji MATANO Kazuaki
Physics of Condensed Matter OKADA Kozo NISHIYAMA Yoshihiro
Astroparticle Physics ISHINO Hirokazu
SAKUDA Makoto
High Energy Physics KOSHIO Yusuke

▲ page top


Department of Cooperative Course

Research Areas Guest Professor Guest Associate Professor Guest Senior Assistant Professor Guest Assistant Professor
Advance Synchrotron Radiation Physics ISHII Kenji
KIMURA Shigeru
SAKURAI Yoshiharu
HIROSAWA Ichiro

▲ page top